آدرس سامانه ها
https://entities.ttac.ir ثبت شرکتها و ثبت مسئولین فنی
https://irc.fda.gov.ir سامانه ثبت و صدور پروانه الکترونیکی
https://ttac.ir سامانه سیاست‌گذاری
https://ttac.ir سامانه مجوز ورود
https://customs.ttac.ir/ سامانه  صدور مجوز ترخیص
https://irc.fda.gov.ir سامانه صدور گواهی حلال
https://irc.fda.gov.ir/nfi سامانه اطلاعات دارویی کشور
https://statisticsreports.ttac.ir/ سامانه زنجیره تامین
https://support.ttac.ir/ سامانه پشتیبانی
https://inspection.ttac.ir/ سامانه بازرسی در سطح عرضه
https://commission.ttac.ir/ سامانه مدیریت کمیسیون‌ها
https://metabolic.ttac.ir سامانه ثبت و مدیریت تامین دارو و شیرخشک بیماران متابولیک و خاص
https://pharmacy.fda.gov.ir سامانه ثبت و صدور پروانه تاسیس داروخانه و مسوولین فنی
https://fdlabnet.fda.gov.ir/ سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی (LIMS)
https://report.ttac.ir/ سامانه گزارشات
https://audit.ttac.ir/ سامانه نظارت و ارزیابی و بازرسی
https://eo.fda.gov.ir/ سامانه مکاتبات اداری(چارگون)