شرح وظايف اداره تحول اداري و تشکیلات
 
 1. تهيه و پيشنهاد سياست هاي اجرايي و خط مشي هاي سازمان در زمينه مديريت منابع انساني، در چارچوب اهداف و استراتژي هاي کلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي .
 2. طراحي واستقرارساختار سازماني و تشکيلات کلان، خرد و تفصيلي سازمان.
 3. تهيه و پيشنهاد سياست ها و خط مشي هاي اجرايي سازمان در رابطه با  معماري سازماني، نظام مديريت و برنامه ريزي، سازماندهي ، فرهنگ ورفتار سازماني ، نظام ارزيابي عملکرد ، بهبود سيستم ها ، روشها و فرآيند ها و اطلاعات مديريت در چارچوب اهداف و استراتژي هاي کلان سازمان. 
 4. مطالعه، بررسي و ارائه سيستمها، فرايندها، شيوه ها، مهارتها و ابزارهاي مناسب و تلاش در جهت بسط و بهبود مستمر كيفي آنها.
 5. انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام ها و سبك هاي مديريت نوين براي انجام كارآمد وظايف اصلي دستگاه .
 6. مطالعه و بررسي مستمر درخصوص نظام هاي مديريتي سازمان ( تصميم سازي ، تصميم گيري ،‌ نظارت و كنترل ، هماهنگي و ... ) .
 7. بررسي ، مطالعه ، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه ارتقاء فرهنگ و فن آوري مديريت در سازمان
 8. برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي شايسته سالاري در انتخاب مديران و كاركنان .
 9. مطالعه و بررسي به منظور بكارگيري رويكردها و روش هاي نوين مديريت در سازمان .
 10. مطالعه ، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي ايجاد توازن ميان فرهنگ ، فن آوري و  مهارت هاي مديران.
 11. انجام مطالعات ، تنظيم طرحها و تهيه برنامه هاي مناسب درخصوص حسن مديريت و امور مديران در زمينه هاي انتخاب ، انتصاب ، ارتقاء
 12. تهيه و تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي داخلي و ابلاغ به کليه معاونتها و واحد ها وابسته به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه في مابين .
 13. مطالعه، شناسايي و تعيين انتظارات درون و برون بخشي مرتبط با سازمان  و طراحي روش هاي اجرايي مناسب براي توسعه همکاري و هماهنگي درون و برون بخشي به منظور تامين شرايط مناسب در خصوص جذب، نگهداشت و ارتقاء نيروي انساني مورد نياز.
 14. مطالعه و بررسي زمينه هاي تعيين مسير پيشرفت شغلي، نظام پرداخت، ايمني و ساير امور مرتبط با نيروي انساني به منظور شناسايي و طراحي روش هاي اجرايي نوين و کارآمد نگهداشت و ارتقاء کارکنان و ارائه راهکارهاي مناسب با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني.
 15. ارائه خدمات اطلاع رساني (مشاوره، پاسخگويي و...) به کليه سطوح سازمان در خصوص امور مرتبط.
 16. تشکيل و هدايت تيم ها و گروه هاي کاري مشترک با واحدهاي ستادي و اجرايي در راستاي انجام مطالعات و پژوهش هاي کاربردي در امور مرتبط با مديريت تحول اداری
 17. ارزيابي و بازنگري مستمر عملکرد اداره تحول اداری  و ارتقاء موقعيت آن از طريق نوسازي و بهسازي پيکره کارشناسي و اصلاح سيستم ها، فرايندها و روش هاي انجام کار.
 18. نظارت و پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني به تصويب مراجع ذيربط رسيده و ابلاغ گرديده است .
 19. برنامه ريزي جامع به منظور ايجاد عزم و باور براي تحول و دگرگوني در ابعاد مديريتي و سازماني .
 20. کنترل و نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغ شده.
 
فرآیندها :
1- فرآیند ارتقاء رتبه شغلی
2- فرآیند اعمال مدرک تحصیلی و احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت
3- فرآیند ارتقای کارمندان در طبقات شغلی
4- فرآیند انتصاب مدیران
5-ارزیابی عملکرد
کمیته ها :
1-کمیته سرمایه انسانی
2-کمیته نظام پیشنهادات
3- کارگروه اجرایی مهندسی مشاغل
4-کارگروه اجرایی راهبری مدیریت دانش
سامانه ها :
 1. ارزیابی عملکرد کارکنان
 2. نظام پیشنهادها
 3. مدیریت دانش
 4. مهندسی مشاغل
 5. مدیریت ملی دستگاههای اجرایی کشور
تلفن های تماس :
شماره مستقیم : 66903335
شماره های داخلی :
خانم لیلا امیرنژاد : 203
خانم مهری اطیابی : 204
خانم صدیقه عرشی زاده :222
خانم بهاره اسدالهی : 205