نام و نام خانوادگی : اکبر کرامت                                                                                                                                        
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزش
سمت فعلی: معاون اداره کل منابع انسانی، تحول اداری و امور پشتیبانی
سوابق اجرائی:
 • کارشناس مسئول ارزشیابی ستاد مرکزی وزارت
 • مسئول امور جذب و استخدام کارکنان
 • نماینده حقوقی حوزه پرسنلی در دیوان عدالت اداری
 • عضویت درکمیته های تخصصی مرتبط و همکاری در تهیه دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی از جمله آئین نامه اداری استخدامی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی
 • رئیس اداره پرسنلی و حقوق مزایا کارکنان ستاد مرکزی
 • مسئول هماهنگی و اجرای کلیه امور اداری استخدامی کارکنان سازمان
 • مشاور اجرائی دفتر سرمایه انسانی و تحول اداری
 • معاون مدیر کل منابع انسانی، تحول اداری و امور پشتبانی
 • سرپرست اداره کل منابع انسانی، تحول اداری و امور پشتبانی
 • معاون مدیر کل منابع انسانی، تحول اداری و امور پشتبانی
 
نام و نام خانوادگی : حسن صفائی زاده
مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت
سمت فعلی: رئیس اداره منابع انسانی
سوابق اجرائی:
 • رئیس اداره منابع انسانی شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
 • مدیر اداره منابع انسانی شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
 • رئیس اداره منابع انسانی سازمان غذا ودارو
 • عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار
 • عضو کمیته سرمایه انسانی و کارگروه اجرایی مهندسی مشاغل سازمان غذا ودارو
 • عضو کارگروه بازنگری سطح بندی معاونت های غذا ودارو دانشگاههای علوم پزشکی
 
نام و نام خانوادگی : لیلا سلطانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
سمت فعلی : سرپرست امور قراردادها
رئوس وظایف:
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مورد درخواست ادارات مختلف سازمان
 • برگزاری کلیۀ مناقصات و مزایدات
 • نظارت بر کلیه پرداخت­های مبتنی بر قرارداد
 • نظارت بر آزاد سازی تضامین و سپرده­های قرارداد
 • ثبت کلیۀ قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کل کشور
 • ثبت کلیۀ مناقصات و مزایدات در سامانۀ تدارکات الکترونیک دولت
 • تهیه و تنظیم کلیۀ تفاهم نامه های سازمان غذا و دارو
 • تنظیم قراردادهای خرید خدمات مشاوره مطابق قوانین خرید خدمات مشاوره
 
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه ایزدپناه
مدرک تحصیلی: PhD داروسازی بالینی
سمت فعلی : رئیس اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان
سوابق اجرائی:
 • کارشناس مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم وزارت بهداشت
 • رییس کمیته تخصصی تدوین دستورالعمل های دارویی
 • دبیر کمیته راهبردی داروسازی بیمارستانی
 • رییس اداره آموزش و توانمندسازی کارکنان
 • دبیر کمیته تضمین کیفیت سازمان غذا و دارو
 • دبیر کمیته پدافندغیرعامل سازمان
 • عضو کمیته پدافند غیرعامل سازمان
 • عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو
 • عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آرایشی و بهداشتی
 • عضو انجمن توسعه منابع انسانی و آموزش ایران   
 • مدیر هماهنگی برنامه های طرح تحول نظام سلامت در امور دارو و تجهیزات پزشکی
 • مدیر داروخانه های بیمارستانی
 • سرپرست امور بیمارستانی کالاهای سلامت
 • نماینده سازمان در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت
 • دبیر آموزش مداوم سازمان غذا و دارو 
 
 
نام و نام خانوادگی : لیلا امیرنژاد
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت EMBA
سمت فعلی: رئیس اداره تحول اداری و تشکیلات
سوابق اجرائی:
 • رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها                                                                                      
 • عضو کمیته مهندسی مشاغل                                                                                                            
 • مسئول امور جذب و استخدام                                                                                                            
 • مسئول آموزش و توانمند سازی کارکنان                                                                                               
 • عضو کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی                                                                                              
 • عضو و دبیر کمیته بازنگری و بررسی سختی شرایط محیط کار مشاغل  تخصصی و عمومی کارکنان                         
 • مسئول کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی                                                                           
 • نماینده سازمان در آزمون استخدامی سال 89 در استان فارس                                                                     
 • مسئول امور انتخاب و انتصاب مدیران                                                                                                  
 • عضو کمیته ارتقا کیفیت در امور اداری                                                                                                  
 • مسئول پروژه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد                                                                                          
 • عضو کارگروه تخصصی برنامه استراتژیک سازمان                                                                                     
 • عضو کارگروه تخصصی برنامه بودجه ریزی سازمان                                                                       
 • عضو کمیته سرمایه انسانی                                                                                                               
 • عضو کمیته نظام پیشنهادات سازمان                                                                                                   
 • عضو کارگروه اجرایی راهبری مدیریت  
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : سد مجید میرمعینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
سمت فعلی: مسئول امور فرهنگی- رفاهی
سوابق اجرائی:
 • مدیر امورعمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • رئیس اداره ترخیص اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • عضو کمیته پایش و ارزیابی سازمان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی  
 • سرپرست اداره تفویض، برنامه ریزی و امور استانها اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
 • سرپرست اداره تدارکات سازمان
 
نام و نام خانوادگی : محمد حسنی
تحصیلات : کارشناسی حسابداری
سمت : کارشناس مسئول خدمات پشتیبانی
سوابق اجرائی :
 • رئیس اداره پشتیبانی شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور