ادارات زیر مجموعه :
الف) شورای حقوقی سازمان
این شورا متشکل از مدیرکل، معاونین دفتر و حداقل 5 نفر از صاحب نظران حوزه های حقوقی است که به پیشنهاد مدیرکل دفتر امور حقوقی و تنظیم مقررات و ابلاغ رئیس سازمان تشکیل می شود. جلسات بصورت هفتگی یا هر دو هفته یکبار تشکیل و مصوبات آن پس از تایید ریاست سازمان لازم الاجرا خواهد بود.
    ب) معاون امور حقوقی
    معاون این حوزه وظیفه نظارت بر گروههای تخصصی و کارشناسان مربوطه را بر عهده دارد.
    - گروه دعاوی و پیگیری های حقوقی
     1- رئیس گروه دعاوی و پیگیری های قضایی
     2- کارشناس دعاوی
     3- کارشناس پیگیری امور انتظامی و شبه قضایی