شرح وظایف:
1- طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری له و علیه سازمان و واحدهای تابعه استانی یا وابسته و دفاع در مراجع ذیصلاح
2- تهیه و تنظیم گزارش های مورد نظر ریاست سازمان و واحدهای زیر مجموعه و اظهار نظر مشورتی
3- پیگیری امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول
4- پیگیری امور مرتبط با سازمان در مراجع ذیربط اداری و شبه قضایی
5- پیگیری و اعلام نظر امور مرتبط با کلیه پرونده های ثبت شده، رسیدگی شده و در حال رسیدگی در کمیسیون قانونی ماده 20 و کمیته های فنی و قانونی سازمان
1- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به شرکت های داخلی و خارجی و مسئولین فنی و ارائه گزارش آماری سالیانه به ریاست سازمان جهت تصمیم گیری در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف برابر قوانین و مقررات جاری
- گروه تدوین مقررات و امور قراردادها
1- رئیس گروه تدوین مقررات و نظارت بر امور قراردادها
2- کارشناس تدوین مقررات و امور قراردادها
3- کارشناس تنقیح قوانین و مقررات، لوایح و طرحها
شرح وظایف:
1- بررسی و اظهار نظر نسبت به استعلامات و مسائل حقوقی سازمان و ارائه طریق قانونی
2- تهیه پیش نویس لوایح و تصویب نامه ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل های لازم در ارتباط با وظایف سازمان با همکاری واحدهای مرتبط
 جمع آوری، تهیه و تدوین مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل سازمان و واحدهای تابعه استانی
 تهیه و تنظیم قراردادها و تفاهم نامه های مرتبط با امور سازمان و اظهار نظر در ارتباط با قراردادها و تفاهم نامه های ارسالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی
اعلام نظر حقوقی در مزایده ها و مناقصه ها
ایجاد بانک اطلاعات قوانین و مقررات قراردادها-تفاهم نامه سازمان غذا و دارو
انجام امور مربوط مطالعات و تحقیقات و حمایت از مقالات و پایان نامه های دانشگاهی در رشته حقوق