قوانین :
قانون امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334
قانون مواد خوراكی آشامیدنی بهداشتی مصوب سال 1346
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367
قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب 1397