اداره برنامه ریزی
شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی
داخلی اختصاصی    
66928408 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل دفتر برنامه ریزی،بودجه و پایش عملکرد دکتر فرشته میرزازاده
330 رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد مهندس مجید عرب عامری
199
(61992700)
کارشناس ادره درآمد مهندس پورصفر قزلجه