چکیده مدیریتی:

اهم وظایف این اداره کل به شرح ذیل می باشد :
 1. نظارت بر هزينه كرد كليه اعتبارات اعم از جاري و عمراني در حوزه ستادي و واحدهاي تابعه براساس مقررات و موافقت نامه هاي مصوب.
 2. تهیه وتنظیم موافقتنامه های بودجه تفصیلی ،پیشنهادی ، اصلاحیه بودجه
 3. نظارت بر تهيه، تنظيم و اجراي طرح هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي.
 4. جمع آوری درآمدهای وصولی وانتقال آن به حساب درآمد خزانه
 5. تهیه وتنظیم نمودارهای بودجه ای در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی
 6.  بررسی وتجزیه وتحلیل وکنترل نحوه هزینه اعتبارات تخصص یافته
 7. ثبت وکنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی وتهیه گزارش آماری تحلیل
 8. تهیه وتنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات سازمان، وزارت وسایر نهادهای نظارتی
 9. تهيه و پيشنهاد سياست هاي اجرايي و خط مشي هاي سازمان و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشکي، در چارچوب اهداف و استراتژي هاي کلان وزارت  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي .
 10. برنامه ريزي لازم به منظور تهيه و تدوين شاخص هاي برنامه عملیاتی سازمان و معاونت هاي وابسته به آن در حوزه هاي دارويي، ملزومات دارويي، تجهيزات پزشکي، داروهاي طبيعي، بالک‌هاي دارويي، فراورده‌هاي آرايشي- بهداشتي، مواد خوراکي و آشاميدني و ازمايشگاه.
 11. نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي برنامه عملیاتی در سازمان و معاونت هاي وابسته به آن و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم در جهت رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود و ايجاد زمينه ارتقاء بهره وري و بهبود عملکرد سازمان و معاونت هاي غذا و داروي کشور.
 12. پيگيري و اقدام لازم در خصوص اجرايي شدن دستورات و برنامه هاي اولويت دار مقام عالي وزارت ، رئيس سازمان و مقامات عالي کشور در معاونت هاي غذا و دارو دانشگاه هاي علوم پزشکي.
 13. ساماندهي و پيشنهاد تخصيص اعتبار به حوزه هاي استاني در حوزه هاي  دارويي، ملزومات دارويي، تجهيزات پزشکي، داروهاي طبيعي، بالک‌هاي دارويي، فراورده‌هاي آرايشي- بهداشتي، مواد خوراکي و آشاميدني و پيگيري عملکرد آنها.
 14. جمع بندي مصوبات شوراها، هيئت هاي امنا و مجامع و هماهنگي جهت بررسي آنها در شوراي تلفيق سياست ها و برنامه ها به منظور رفع تضادها و تداخل ها و شفاف سازي ابلاغيه ها دارويي، ملزومات دارويي، تجهيزات پزشکي، داروهاي طبيعي، بالک‌هاي دارويي، فراورده‌هاي آرايشي- بهداشتي، مواد خوراکي و آشاميدني .
 15. تدوين برنامه‌هاي عملياتي و شاخص ارزيابي با همكاري حوزه هاي ذيربط و تصويب آنها در مراجع مرتبط نظير هيئت‌هاي امنا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده .
 16. تلفيق برنامه پيشنهادي حوزه هاي مختلف مرتبط سازمان غذا و دارو و همکاري و هماهنگي در جهت تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردي و بلند مدت از طريق واحدهاي ذيربط و بررسي و تصويب آنها در مراجع ذيصلاح از قبيل شوراي سياستگذاري، هيئت امنا.
سامانه ها
سامنه برنامه عملیاتی
https://hop.behdasht.gov.ir/
سامانه ثبت بدهی ها و درآمدها و بیمه ها
https://ei.fda.gov.ir/