لیست شماره تلفن های داخلی طبقه 3
خانم سرخیل 300 آقای صالح 305 خانم فاتحی 304
خانم سرخیل 333 آقای خاتمی 323 آقای آقاجان 318
آقای بهرامی 301 خانم بایرام زاده 319 خانم نظر 315
آقای محمدخان 312 خانم امیراحمدی 331 خانم سرطاقی 316
خانم قربانی 309 خانم جعفری 308 خانم وثوق 317
آقای قاسمی 307 خانم تهرانی 306 خانم مهدوی 314
خانم صادق 302 خانم زندیه 303 آقای صحرایی 313
آقای میراحمدیان 322 آقای رفیعیان 321 آبدارخانه 340
 
لیست شماره تلفن های داخلی طبقه 2
آقای رضائی 200 آقای ضیاالملکی 209 خانم کشاورز 216
خانم حسینی 203 خانم ایزدپناه 435 خانم اسماعیلی 217
خانم اطیابی 204 خانم باقیری 211 آقای روحنواز 218
آقای کرامت 235 آقای صفائی زاده 212 خانم شهرودی 219
خانم سلطانی 206 آقای شکاری 213 آقای آریایی 220
خانم صادقچه 405 خانم عظیمی فر 214 آقای صادق 221
آقای حسنی 209 خانم اسداللهی 215 خانم کاملی 222
خانم عباسی 223 خانم عصمتی 225 آقای گلی 226
آبدارخانه 240 نقلیه 224 آقای  دارآفرین 205
لیست شماره تلفن های داخلی طبقه 4
آقای لطفی 400 آقای فائقی 412 آقای خشه چی 420
داوودی 402 خانم مردانی 413 آقای پورصفر 421
خانم امیر نژاد 403 خانم منصوری 414 خانم جعفری 422
دیوان 404 خانم نقره 415 بازرسی 423
دیوان 405 خانم عزیزی 416 بازرسی 424
دیوان 406 خانم طهماسبی 417 بازرسی 425
معاون 407 آقای عرب عامری 418 آقای حسینی 428
خانم زهروی 408 آقای اشرفی 419 آقای فلاح 429
آقای میرزایی 430 آقای ساتکی 431 آبدارخانه 440
             
 
 
                لیست شماره تلفن های داخلی طبقه 1
خانم موسوی 101 آقای عباس آبادی 110 آقای عزیزی 118
آقای شجاعی 102 آقای اسکندری 111 آقای لشگری 119
خانم عباسی 103 خانم علیپور 112 خانم سامانی 121
خانم کاملی 104 خانم ایمانی 230 آقای نجفی 123
آقای رشیدی 105 آقای قربانی 114 آقای وفا 124
خانم کریمی 106 آقای میرمعینی 115 خانم محمودی 125
خانم حسینی نسب 107 آقای طاعتی 116 آقای موسوی 126
آقای افراسیابی 108 آقای عسگری 117 خانم نصیری 127
آقای انصاری 128     آبدارخانه 140
                لیست شماره تلفن های داخلی طبقه 5
خانم میرمحمد   503 آقای باهوش 540 IT 320
آقای بهمن اف 502 آقای جوهری 504    
 
 
  نگهبانی 555 نقلیه 224
تعاونی 146 تأسیسات 550
اتاق رانندگان 144 مهندس بابایی 208