ذیحسابی و اداره کل امور مالی
 • فعالیت در نظارت مالی بر مصرف اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی طبق مقررات
 • فعالیت و نظارت مالی و محاسبات و نگهداری و تنظیم حساب ها مطابق قوانین و مقررات مربوطه با تأئید صحت و سلامت آنها
 • نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر آنها
الف: فعالیت در اداره دریافت و پرداخت:
 1. پرداخت اعتبارات هزینه ای تملک، پرداخت اختصاصی – تمرکز وجوه سپرده
 2. فعالیت در پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر، دیون و سایر تعهدات سازمان
 3. فعالیت در حفظ و حراست و صدور چک و ضبط و نگهداری کلیه اسناد تعهد آور و ضمانت نامه های بانکی و غیره
 4. فعالیت در نظارت و پیگیری امور بازنشستگان
ب: فعالیت در اداره رسیدگی به اسناد و مدارک:
 1. بررسی و تکمیل فرآیند خرید از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 2. رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک سازمان مطابق دستورالعمل های جاری
 3. فعالیت در رسیدگی و ارزیابی اسناد مالی
 4. فعالیت و جمع آوری کلیه قوانین و مقررات مالی مرتبط
ج: اداره حسابداری اعتبارات
 1. فعالیت در صدور بموقع درخواست وجه و پیگیری در وصول آنها از خزانه
 2. فعالیت در تنظیم ونگهداری دفاتر و تأمین اعتبار کلیه هزینه های جاری و تملک دارایی سرمایه ای
 3. فعالیت در رابطه با گزارش های لازم از وضعیت اعتبارات و کنترل تخصیص و اعتبار سازمان
 4. فعالیت در تطبیق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاری و اختصاصی و سایر منابع با روش های عمومی و موافقتنامه متبادله
 5. فعالیت در ارتقاء سطح آگاهی قانون، مقررات مالی و ایجاد بانک اطلاعات مالی با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی
 6. فعالیت در تنظیم صورتحساب عملکرد جهت تنظیم بودجه سامانه بانکی  سایر واحدها
 7. صدور اعلام مانده های مصرف نشده اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای  
د: فعالیت در اداره حسابداری و دفترداری و تنظیم حساب ها:
 1. فعالیت، برنامه ریزی و استقراء سیستم بدهی و مطالبات و تعهدات دولت
 2. فعالیت در گزارش ماهانه و روزانه درآمدهای سازمان و تأئیدیه از خزانه و تأئید مبالغ واریزی به خزانه
 3. تهیه صورتهای مالی و تراز نامه و سود و زیان و مغایرت های حساب های بانکی و گزارش ماهانه حساب ها
 4. تهیه و اعمال سرفصل های حسابداری و تنظیم اسناد نهایی حسابداری اعتبارات جاری و تملک سرمایه ای
 5. تهیه گزارش عملکرد و تکمی فرم های عملکرد تفریق بودجه بابت اعتبارات هزینه ای تملک
 6. تهیه و تنظیم تراز نهایی در پایان سال برای ارائه به دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و  دارایی
 7. بستن حساب های مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد
ج: واحد امین اموال سازمان:
 1. ایجاد بانک اطلاعات سیستمی اموال دولتی
 2. ثبت کلیه اموال غیرمنقول در سیستم سادا طبق دستورالعمل اداره کل اموال دولتی
 3. فعالیت در ارسال گزارشات سیستمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی
 4. فعالیت در بروز رسانی اسناد مالکیت طبق تکالیف قانونی
 5. اعمال نظارت بر حفظ و حراست و نگهداری اموال دولتی
 6. تنظیم حساب اموال و اراسل آن به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 7. کنترل اموال موجود در واحدها بصورت دوره ای
 8. تنظیم صورت بها و دفاتر اموال