ردیف نام و نام خانوادگی کد ملی نوع استخدام مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی عنوان پست
1 امیرهوشنگ محمدخان 0047609540 رسمی لیسانس مدیریت بازرگانی معاون ذیحساب
2 حبیب الله رفیعیان 4569343041 رسمی دیپلم اقتصاد حسابدار امین اموال
3 صدیقه امیر احمدی 1689789166 پیمانی فوق لیسانس مدیریت مالی حسابدار دریافت پرداخت
4 ربابه بایرام زاده 2161513291 رسمی لیسانس زبان انگلیسی کارشناس امور مالی
5 زهرا صادق وشوشادی 0057805717 قراردادی فوق لیسانس مدیریت مالی حسابدار
6 سمیه سرخیل 0072967994 قراردادی لیسانس صنایع شیمیایی متصدی امور دفتری
7 سید محمد تقی صالح 2649214041 رسمی لیسانس حسابداری کارشناس امور مالی
8 سیدرضا سید آقاجان 0056220685 رسمی لیسانس حسابداری کارشناس امور مالی
9 شایسته وثوقی 0055340571 رسمی دیپلم کار و دانش حسابدار
10 فاطمه جعفری 0073146544 قراردادی لیسانس روابط عمومی کارشناس رسیدگی
11 شهروز حسن زاده تهرانی 0067676741 قراردادی دیپلم انسانی متصدی امور دفتری
12 سید سعید میر احمدیان 1180013026 قراردادی لیسانس حسابداری کارشناس اموال
13 ابراهیم رمضانی 294939291 رسمی سیکل - -
14 محمدعلی صحرایی 4219551980 قراردادی سیکل - -
15 آزاده نظر 0056384661 رسمی فوق لیسانس زیست شناسی کارشناس حسابداری
16 محمد قاسمی معبود 2739656602 قراردادی فوق لیسانس حسابداری حسابدار
17 مهناز سرطاقی 0060285672 قراردادی لیسانس حسابداری کارشناس امور مالی
18 مهناز فاتحی 0063451832 قراردادی لیسانس حسابداری متصدی امور دفتری
19 نجمه مهدوی طرئی 0075200902 قراردادی لیسانس حسابداری کارشناس حسابداری
20 نرگس زندیه 4072663875 قراردادی فوق لیسانس مدیریت دولتی کارشناس امور اداری
21 بهروز خاتمی 2259685501 رسمی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی رئیس اموال