اراک.jpgمعاونت غذا و دارو اراک                                                 اردبیل.jpgمعاونت غذا و دارو اردبیل                                            بابل.jpgمعاونت غذا و دارو بابل 
 دکتر علیمرادیان                                                                  دکتر جوهری                                                                   دکتر رضازاده
086-33678626                                                               045-33518307                                                             011-32194711
لینک سایت معاونت غذا و دارو اراک                                      لینک سایت معاونت غذا و دارو اردبیل                                    لینک سایت معاونت غذا و دارو بابل 


لرستان.jpgمعاونت غذا و دارو لرستان                                           همدان.jpgمعاونت غذا و دارو  همدان                                             قم.jpgمعاونت غذا و دارو قم 
 دکتر محسن اسدبیگی                                                       دکتر قدررت اله رستمی                                                         دکتر ابوالفضل نیک آزما 
066-33224687                                                             081-38381810                                                               025-36162603 
لینک معاونت غذا و دارو لرستان                                           لینک سایت معاونت غذا و دارو همدان                                    لینک سایت معاونت غذا و دارو قم 


اذربایجان-غربی.jpgمعاونت غذا و دارو ارومیه                                             تبریز.jpgمعاونت غذا و دارو تبریز                                                 ایران.jpgمعاونت غذا و دارو  ایران - استان تهران

 دکتر دلیرراد                                                                      دکتر مسلم نجفی                                                                دکتر ولایی

044-32788868                                                              041-31773333                                                              021-88779118
لینک سایت معاونت غذا و دارو ارومیه                                    لینک سایت معاونت غذا و دارو تبریز                                       لینک دانشگاه علوم پزشکی ایران 


دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران.jpgمعاونت غذا و دارو تهران - استان تهران                      شهید-بهشتی.jpgمعاونت غذا و دارو شهید بهشتی - استان تهران            مراغه.jpgمعاونت غذا و دارو مراغه 
 دکتر منان حاجی محمودی                                                        دکتر سلام زاده                                                                   دکتر تنومند                              
021-66977647                                                            021-84248                                                                     041-37249596         
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران                                        لینک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                                 لینک سایت معاونت غذا و دارو مراغه                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
زنجان.jpgمعاونت غذا و دارو زنجان                                           قزوین.jpgمعاونت غذا و دارو قزوین                                                 کردستان.jpgمعاونت غذا و دارو کردستان 
 دکتر نوبرانی                                                                    دکتر نورخیز                                                                        دکتر حیدری
024-33156222                                                            028-33670041                                                                087-33666649
لینک سایت معاونت غذا و دارو زنجان                                  لینک سایت معاونت غذا و دارو قزوین                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو کردستان 


مازندران.jpgمعاونت غذا و دارو مازندران                                        یاسوج.jpgمعاونت غذا و دارو یاسوج                                                بوشهر.jpgمعاونت غذا و دارو بوشهر                                    
 دکتر محمدرضا شیران                                                       دکتر افشار                                                                           دکتر یحیی رضایی                        
011-33044013                                                             074-33236104                                                                077-33324797                           
لینک سایت معاونت غذا و دارو  مازندران                              لینک سایت معاونت غذا و دارو یاسوج                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو بوشهر 


شیراز.jpgمعاونت غذا و دارو فارس                                           هرمزگان.jpgمعاونت غذا و دارو هرمزگان                                               لارستان.jpgمعاونت غذا و دارو لارستان 
 دکتر محمدجواد راعی                                                              دکتر غلامعلی جاودان                                                              دکتر اسعدیان
071-32305410-19                                                      076-33758540                                                                  071-52255512
لینک سایت معاونت غذا و دارو فارس                                       لینک سایت معاونت غذا ودارو هرمزگان                                              لینک سایت معاونت غذا ودارو لارستان 


فسا.jpgمعاونت غذاو دارو فسا                                              زابل.jpg معاونت غذا و دارو زابل                                                       زاهدان.jpgمعاونت غذا و دارو زاهدان 
 دکتر خیاط                                                                   دکتر حمیدیان                                                                          دکتر کیخا
073-53314700                                                          054-32227652                                                                                054-33372056
لینک سایت معاونت غذا و دارو فسا                                  لینک سایت معاونت غذا و دارو زابل                                            لینک سایت معاونت غذا و دارو زاهدان 


جیرفت.jpgمعاونت غذاو دارو جیرفت                                        رفسنجان.jpgمعاونت غذاو دارو رفسنجان                                                کرمان.jpgمعاونت غذاو دارو کرمان 
 دکتر محمد امیرپور                                                         دکتر رضاعلی سلطانخواه                                                           دکتر اسدی پور
 034-43214095                                                         034-34283702-5                                                                 034-31325918
لینک سایت معاونت غذا و دارو جیرفت                             لینک سایت معاونت غذا و دارو رفسنجان                                     لینک سایت معاونت غذا و دارو کرمان 


بم.jpgمعاونت غذاو دارو بم                                               ابادان.jpgمعاونت غذاو دارو آبادان                                                     یزد.jpgمعاونت غذاو دارو یزد 
 دکتر صوفیا پور طاهری                                                   دکتر جوانمردی                                                                       دکتر حیدری
034-44342906                                                          0615-3329013                                                                   035-36288114
لینک سایت معاونت غذا و دارو بم                                    لینک سایت معاونت غذا و دارو آبادان                                        لینک سایت معاونت غذا و دارو یزد 


اهواز.jpgمعاونت غذا و دارو اهواز                                         گناباد.jpg معاونت غذا و دارو گناباد                                                     اصفهان.jpgمعاونت غذا و دارواصفهان 
 دکتر حسین برزگر                                                          دکتر مهدی کریمی نوقابی                                                          دکتر محمود اعتباری
061-32232365                                                         051-57221919                                                                    031-36547954
لینک سایت معاونت غذا و دارو اهواز                               لینک سایت معاونت غذا و دارو گناباد                                          لینک سایت معاونت غذا و دارو اصفهان 


شهرکرد.jpgمعاونت غذا و دارو شهرکرد                                      نیشابور.jpgمعاونت غذا و دارو نیشابور                                                    خراسان-شمالی.jpgمعاونت غذا و دارو مشهد 
 دکتر رضا محمدی                                                         دکتر خجسته پور                                                                      دکتر موفق
038-33332910                                                         051-43352311-12                                                               051-38795035
لینک سایت معاونت غذا و دارو شهرکرد                            لینک سایت معاونت غذا و دارو نیشابور                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو مشهد 


تربت-جام.jpgمعاونت غذا و دارو تربت جام                                   کاشان.jpgمعاونت غذا و دارو کاشان                                                     سمان.jpgمعاونت غذا و دارو سمنان 
 دکتر عبدالرحمانی                                                           دکتر تقی زاده                                                                          دکتر رستم زاده
051-52524520-22                                                     031-55473025                                                                    023-33334808
لینک سایت معاونت غذا و دارو تربت جام                         لینک سایت معاونت غذا و دارو کاشان                                          لینک سایت معاونت غذا و دارو سمنان 


اسفراین.jpgمعاونت غذا و دارو اسفراین                                     ایلام.jpgمعاونت غذا و دارو ایلام