اراک.jpgمعاونت غذا و دارو اراک                                                 اردبیل.jpgمعاونت غذا و دارو اردبیل                                            بابل.jpgمعاونت غذا و دارو بابل 
 دکتر علیمرادیان                                                                  دکتر محسن ارزانلو                                                            دکتر رضازاده
086-33678626                                                              045-33518307                                                             011-32194711
لینک سایت معاونت غذا و دارو اراک                                     لینک سایت معاونت غذا و دارو اردبیل                                  لینک سایت معاونت غذا و دارو بابل 


لرستان.jpgمعاونت غذا و دارو لرستان                                           همدان.jpgمعاونت غذا و دارو  همدان                                             قم.jpgمعاونت غذا و دارو قم 
 دکتر رضا سپهوند                                                               دکتر ایرج خدادادی                                                             دکتر ابوالفضل نیک آزما 
066-33224687                                                             081-38381810                                                               025-36162603 
لینک معاونت غذا و دارو لرستان                                          لینک سایت معاونت غذا و دارو همدان                                   لینک سایت معاونت غذا و دارو قم 


اذربایجان-غربی.jpgمعاونت غذا و دارو ارومیه                                             تبریز.jpgمعاونت غذا و دارو تبریز                                                 ایران.jpgمعاونت غذا و دارو  ایران - استان تهران

 دکتر جلال غفار زاده                                                            دکتر تربتی                                                                         خانم دکتر فاطمه فتحی 

044-32788868                                                              041-31773333                                                              021-88779118
لینک سایت معاونت غذا و دارو ارومیه                                   لینک سایت معاونت غذا و دارو تبریز                                       لینک دانشگاه علوم پزشکی ایران 


دانشگاه-علوم-پزشکی-تهران.jpgمعاونت غذا و دارو تهران - استان تهران                      شهید-بهشتی.jpgمعاونت غذا و دارو شهید بهشتی - استان تهران            مراغه.jpgمعاونت غذا و دارو مراغه 
 دکتر منان حاجی محمودی                                                        دکتر سید علیرضا مرتضوی                                                    دکتر آرش خرمی                                      
021-66977647                                                            021-84248                                                                     041-37249596         
لینک دانشگاه علوم پزشکی تهران                                        لینک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                                 لینک سایت معاونت غذا و دارو مراغه                                                                                                                                                                                                         
                                                   
                                                                                                                      
زنجان.jpgمعاونت غذا و دارو زنجان                                           قزوین.jpgمعاونت غذا و دارو قزوین                                                 کردستان.jpgمعاونت غذا و دارو کردستان 
 دکتر نوبرانی                                                                    دکتر پیمان قجر بیگی                                                            دکتر حیدری
024-33156222                                                            028-33670041                                                                087-33666649
لینک سایت معاونت غذا و دارو زنجان                                  لینک سایت معاونت غذا و دارو قزوین                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو کردستان 


مازندران.jpgمعاونت غذا و دارو مازندران                                        یاسوج.jpgمعاونت غذا و دارو یاسوج                                                بوشهر.jpgمعاونت غذا و دارو بوشهر                                    
 دکتر محمدرضا شیران                                                       دکتر افشار                                                                           دکتر یحیی رضایی                        
011-33044013                                                             074-33236104                                                                077-33324797                           
لینک سایت معاونت غذا و دارو  مازندران                             لینک سایت معاونت غذا و دارو یاسوج                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو بوشهر 


شیراز.jpgمعاونت غذا و دارو فارس                                           هرمزگان.jpgمعاونت غذا و دارو هرمزگان                                               لارستان.jpgمعاونت غذا و دارو لارستان 
 دکتر حیدری                                                                   دکتر غلامعلی جاودان                                                              دکتر اسعدیان
071-32305410-19                                                      076-33758540                                                                  071-52255512
لینک سایت معاونت غذا و دارو فارس                                      لینک سایت معاونت غذا ودارو هرمزگان                                             لینک سایت معاونت غذا ودارو لارستان 


فسا.jpgمعاونت غذاو دارو فسا                                              زابل.jpg معاونت غذا و دارو زابل                                                       زاهدان.jpgمعاونت غذا و دارو زاهدان 
 دکتر مریم بهمنیار                                                            دکتر حمیدیان                                                                        دکتر کیخا
073-53314700                                                          054-32227652                                                                               054-33372056
لینک سایت معاونت غذا و دارو فسا                                  لینک سایت معاونت غذا و دارو زابل                                           لینک سایت معاونت غذا و دارو زاهدان 


جیرفت.jpgمعاونت غذاو دارو جیرفت                                        رفسنجان.jpgمعاونت غذاو دارو رفسنجان                                                کرمان.jpgمعاونت غذاو دارو کرمان 
 دکتر محمد امیرپور                                                         دکتر رضاعلی سلطانخواه                                                           دکتر اسدی پور
 034-43214095                                                         034-34283702-5                                                                 034-31325918
لینک سایت معاونت غذا و دارو جیرفت                             لینک سایت معاونت غذا و دارو رفسنجان                                    لینک سایت معاونت غذا و دارو کرمان 


بم.jpgمعاونت غذاو دارو بم                                               ابادان.jpgمعاونت غذاو دارو آبادان                                                     یزد.jpgمعاونت غذاو دارو یزد 
 دکتر صوفیا پور طاهری                                                   دکتر جوانمردی                                                                       دکتر محمد حسین مصدق مهرجردی 
034-44342906                                                          061-53329012                                                                   035-36288114
لینک سایت معاونت غذا و دارو بم                                    لینک سایت معاونت غذا و دارو آبادان                                        لینک سایت معاونت غذا و دارو یزد 


اهواز.jpgمعاونت غذا و دارو اهواز                                         گناباد.jpg معاونت غذا و دارو گناباد                                                     اصفهان.jpgمعاونت غذا و دارواصفهان 
 دکتر حسین برزگر                                                          دکتر مهدی کریمی نوقابی                                                          دکتر ابوالفضل اصلانی 
061-32232365                                                         051-57221919                                                                   031-36699610
لینک سایت معاونت غذا و دارو اهواز                               لینک سایت معاونت غذا و دارو گناباد                                          لینک سایت معاونت غذا و دارو اصفهان 


شهرکرد.jpgمعاونت غذا و دارو شهرکرد                                      نیشابور.jpgمعاونت غذا و دارو نیشابور                                                    خراسان-شمالی.jpgمعاونت غذا و دارو مشهد 
 دکتر محمدباقر ملک پور                                                 دکتر حسین زاده                                                                        دکتر موفق
038-33332910                                                         051-43352311-12                                                                 051-38795035
لینک سایت معاونت غذا و دارو شهرکرد                            لینک سایت معاونت غذا و دارو نیشابور                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو مشهد 


تربت-جام.jpgمعاونت غذا و دارو تربت جام                                   کاشان.jpgمعاونت غذا و دارو کاشان                                                     سمان.jpgمعاونت غذا و دارو سمنان 
 دکتر عبدالرحمانی                                                           دکتر تقی زاده                                                                           دکتر رستم زاده
051-52524520-22                                                     031-55473025                                                                      023-33334808
لینک سایت معاونت غذا و دارو تربت جام                         لینک سایت معاونت غذا و دارو کاشان                                         لینک سایت معاونت غذا و دارو سمنان 


اسفراین.jpgمعاونت غذا و دارو اسفراین                                     ایلام.jpgمعاونت غذا و دارو ایلام                                                        کرمانشاه.jpgمعاونت غذا و دارو کرمانشاه      
 دکتر ابطحی                                                                  دکتر مهتاب شاهماری                                                               دکتر قباد محمدی 
 058-37225004                                                         084-32232523                                                                    083-34278542
لینک سایت معاونت غذا و دارو اسفراین                           لینک سایت معاونت غذا و دارو ایلام                                           لینک سایت معاونت غذا و دارو کرمانشاه 

                
معاونت غذا و دارو البرز                                                              معاونت غذا و دارو گلستان                                                                معاونت غذا و دارو گیلان

خانم دکتر خسروی                                                         دکتر پائیز صدرایی                                                                  دکتر سیدمهدی موسوی
 02632500156                                                         017-32470062                                                                       017-32470062
لینک سایت معاونت غذا و دارو البرز                                لینک سایت معاونت غذا و دارو گلستان                                          لینک سایت معاونت غذا و دارو گیلان

                معاونت غذا و دارو بجنورد                                                    معاونت غذا و دارو بیرجند                                                                        معاونت غذا و دارو ایرانشهر
دکتر علی حق بین                                                      دکتر غلامرضا آهنی                                                                     دکتر مینا آژوغ
058-32248001                                                     056-3239702                                                                         054-37221377
لینک سایت معاونت غذا و دارو بجنورد                          لینک سایت معاونت غذا و دارو بیرجند                                           لینک سایت معاونت غذا و دارو ایرانشهر

              
معاونت غذا و دارو دزفول                                                 معاونت غذا و دارو ساوه                                                                     معاونت غذا و دارو سبزوار
دکتر داوود سلمانپور                                                   دکتر علی حجت تمیزی                                                                 دکتر ابوالقاسم ده نبی
061-42530723                                                     086-42200890                                                                        051-44018600 
لینک سایت معاونت غذا و دارو دزفول                          لینک سایت معاونت غذا و دارو ساوه                                             لینک سایت معاونت غذا و دارو سبزوار

            
معاونت غذا و دارو شاهرود                                                معاونت غذا و دارو جهرم                                                                     معاونت غذا و دارو  بهبهان
دکتر سولماز میرزامحمدی                                                  دکتر ابوالفضل نیکوسیر                                                                دکتر صغری حدادی فر
023-32393819                                                           071-543450036                                                                     061-52839011   
لینک سایت معاونت غذا و دارو شاهرود                        لینک سایت معاونت غذا و دارو جهرم                                             لینک سایت معاونت غذا و دارو بهبهان    


                معاونت غذا و دارو تربت حیدریه                                             معاونت غذا و دارو سراب                                                                     معاونت غذا و دارو  سیرجان
دکتر سیدجواد حسینی                                                       دکتر محمود لعلی سراب                                                            دکتر سیدمحمد رضوی نسب     
0531-523130710                                                                                                                                                     034-42340633 
لینک سایت معاونت غذا و دارو تربت حیدریه                        لینک سایت معاونت غذا و دارو سراب                                         لینک سایت معاونت غذا و دارو سیرجان                  معاونت غذا و دارو تربت شوشتر                                             معاونت غذا و دارو گراش                                                                   معاونت غذا و دارو  خمین
دکتر مینا اندیشمند                                                        دکتر هدی موغعلی                                                                  دکتر محمدتقی عظیمی
061-3621299                                                           071-52448101                                                                     086-46224142  
لینک سایت معاونت غذا و دارو شوشتر                        لینک سایت معاونت غذا و دارو گراش                                         لینک سایت معاونت غذا و دارو خمین


                معاونت غذا و دارو تربت خوی                                            معاونت غذا و دارو خلخال                                                                 معاونت غذا و دارو  منطقه آزاد قشم
دکتر محمود حسن پور                                                   مهندس داور کاظمی                                                                  مهندس نسرین نانوایی قشمی
044-32775121                                                          045-32421876                                                                  076-35245171
لینک سایت معاونت غذا و دارو خوی                       لینک سایت معاونت غذا و دارو خلخال                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو قشم


              معاونت غذا و دارو منطقه آزادچابهار                                         معاونت غذا و دارو منطقه آزاد اروند                                                                معاونت غذا و دارو  منطقه آزاد ارس
دکتر سیدعلی بزرگ زاده                                                  دکتر سیدمهدی موسوی                                                                  مهندس صدیف آزادمرد دمیرچی
044-32775121                                                          061-53535191                                                                        041-31352255
غیرفعال                                                                       لینک سایت معاونت غذا و دارو اروند                                              لینک سایت معاونت غذا و داروارس


              معاونت غذا و دارو منطقه انزلی                                       معاونت غذا و دارو منطقه ماکو                                                             معاونت غذا و دارو  منطقه آزاد کیش
مهندس مهدی کوچکی                                                     دکتر اسلام یادگاری                                                                     مهندس محمد آهنگر
   غیرفعال                                                                        غیرفعال                                                                                      غیرفعال