در راستای اجرای ماده 17 تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع  "حقوق شهروندی در نظام اداری" و نظر به لزوم استقرار میز خدمت حضوری و الکترونیکی طی "دستورالعمل میز خدمت" به شماره 1538588 مورخ 1396/06/07 سازمان اداری و استخدامی کشور؛ میز خدمت در دستگاه های اجرایی جهت تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی ایجاد شده است. به همین منظور، ارباب رجـــــــوع محترم سازمان می توانند از طریق میز خدمت الکترونیکی راه اندازی شده در قالب دو سامانه تیکتینگ (Ticketing) برای ثبت مشکل، نظر و شکایات خود در خصوص سامانه های سلامت در آدرس www.support.ttac.ir و سامانه مکاتبات الکترونیکی (چارگون) برای ثبت  مکاتبات در آدرس https://fc.fda.gov.ir اقدام نمایند.

در ضمن با توجه به پشتیبانی سامانه مکاتبات الکترونیکی از پروتکل استاندارد ECE، شرکتهای متقاضی، امکان برقراری ارتباط مستقیم الکترونیکی را خواهند داشت. بالطبع در این حالت از طریق سامانه داخلی شرکت، ثبت و پیگیری مکاتبات بدون مراجعه حضوری به راحتی قابل انجام است.

میز خدمت الکترونیکی علاوه بر شفاف سازی فرایندها، ثبت و مستندسازی مشکلات و مکاتبات را در پی داشته و برخلاف شیوه مراجعه حضوری و تلفنی مانع از هرگونه تضییع حقوق ذینفعان و مراجعین محترم بوده و با توجه به سوابق، بطور مستند، قابلیت پیگیری و رفع خطای انجام شده طی فرایند اجرایی وجود خواهد داشت.