معرفی اداره شبکه کشوری آزمایشگاهی و آزمایشگاه های همکار ، مجاز و مجاز تولیدی
 
شبکه کشوری آزمایشگاهی بر اساس آیین نامه مصوب 15/5/92 مسئولیت بررسی و تأیید صلاحیت تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های همکار، مجاز و مجاز تولیدی را عهده دار می‌باشد.
 
کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، مکمل، طبیعی، سنتی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی، وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی، خدمات آزمایشگاهی کنترل محیطی، خدمات غیر از انجام آزمون شامل تهیه و ساخت نمونه‌های مهارت آزمایی و استاندارد ثانویه، آموزش روش‌های آزمایشگاهی، صدور گواهی GLP، کالیبراسیون و تأیید صلاحیت تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی را بر عهده دارد.
طبق چارت سازمانی شامل بخش بررسی و صدور پروانه‌ها، بازرسی و نظارت، دریافت SOP و رفع اشکالات ارزیابی عملکرد (نمونه مجهول) و امور آزمایشگاه معاونت‌های غذا و دارو می‌باشد.
پرسنل دارای مدارک دکتری تخصصی، دکتری داروسازی، کارشناسی ارشد و کارشناسی می‌باشند.
  وظایف این شبکه به شرح زیر می‌باشد:
 • دریافت کلیه مدارک و نتایج کمیته‌های معاونت در خصوص صدور موافقت اصولی- بهره برداری- تمدید... از معاونت‌های غذا و دارو  (LIMS)و یا از سیستم چارگون
 • دریافت درخواست افزایش یا کاهش دامنه، افزایش یا کاهش مسئول فنی، درخواست بازرسی و سایر موارد مربوط به آزمایشگاه های همکار، مجاز، اکرودیته و معاونت های غذا و دارو قبل از دریافت مجوز
 • دریافت درخواست صدور مجوز فعالیت آزمایشگاه‌های همکار و مجاز و مجاز تولیدی توسط سامانه مدیریت آزمایشگاهی     (LIMS) و از طریق معاونت‌های غذا و داروی حوزه نظارتی
 • بررسی درخواست‌ها
 • دعوت از اعضا کمیته فنی وتشکیل کمیته فنی جهت این درخواست‌ها
 • صدور پروانه پس ار طی مراحل قانونی
 • صدور دامنه عملکرد جهت آزمایشگاه معاونت‌های غذا و دارو پس از طی مراحل قانونی
 • صدور گواهی GLP برای متقاضیان پس از طی مراحل قانونی
 • صدور مصوبات بر اساس آراء کمیته فنی
 • -ارسال گزارش بازرسی- ارسال نمونه ارزیابی عملکرد، ارسال پاسخ SOP های عمومی و تخصصی- اعلام نقایص و ارسال نمونه ارزیابی عملکرد و ارسال گزارش مربوط به نمونه‌های ارزیابی عملکرد (نمونه مجهول از سیستم چارگون و LIMS  به معاونت‌های غذا و دارو و آزمایشگاه های همکار ، مجاز و مجاز تولیدی
 • جلسه با کارشناسان معاونت‌های غذا و دارو مرتبط با شبکه ملی آزمایشگاهی، مسئول فنی آزمایشگاه‌های همکار و مجاز یا احضار مسئول فنی، آموزش و ...
 • نامه اعلام اسامی کارشناسان جهت بازرسی از آزمایشگاه‌های همکار و مجازو معاونت‌های غذا و دارو
 • مکاتبات با معاونت‌های غذا و دارو در خصوص آزمایشگاه‌های همکار و مجاز و حوزه عملکرد آزمایشگاه معاونت مورد نظر
 • اعلام اخطار یا تعلیق آزمایشگاه‌های همکار، مجاز و مجاز تولیدی پس از رأی کمیته
 • ارسال لیست بروزرسانی شده آزمایشگاه‌های همکار، مجاز و مجاز تولیدی برای بارگذاری در سایت سازمان و سیستم TTAC
 • مکاتبه با امور استان‌های سازمان غذا و دارو در خصوص تعیین بودجه و تخصیص آن برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های معاونت های غذا و دارو
 • برنامه‌ریزی و ارسال دعوت‌نامه به همرا برنامه‌های گردهمایی سالانه مدیران آزمایشگاه‌های معاونت های غذا و دارو
 • پاسخ‌گویی تلفنی به معاونت‌های محترم غذا و دارو و متقاضیان
 • تهیه آمار عملکرد به صورت دوره‌ای
 • اعلام نتایج کمیته فنی در خصوص نیاز به بازرسی یا تهیه نمونه مجهول به بخش‌های مربوطه

شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو   Lims

لیست آزمایشگاه های مورد تایید مجاز، همکار و دارای صلاحیت تولیدی در سایت سازمان غذا و دارو - بروزرسانی مورخ 1400/06/31