کارگروه بررسی و شورای تدوین فهرست دارویی ایران
بخش بررسی ورود دارو به فهرست رسمی داروهای کشور:
 1. بررسی فرم شماره یک برای مولکول جدید
 2. بررسی تغییر شکل، دوز، راه مصرف
 3. بررسی تغییر سطح دسترسی به صورت OTC
 4. بررسی پرونده ارزیابی اقتصادی دارو
 5. استعلام از انجمن های بالینی
 6. بررسی تائیدیه های بین المللی دارو
 7. تعیین مرزبندی و مسیربندی فرآورده ها بین (دارو – ملزومات) ، (دارو- آرایشی و بهداشتی) ، (دارو- مکمل و داروهای طبیعی)
 8. بازنگری سالیانه فهرست رسمی داروهای ایران
 9. به روزکردن فهرست رسمی داروهای کشور هر سه ماه یکبار
 10. بررسی مطالعات HTA
بخش داروهای موردی (تک نسخه ای ها):
 
 1. تشکیل کمیته ماده 9
 2. بررسی پرونده بیماران
 3. پیگیری داروهای بیماران
 4. معرفی بیماران به شرکت های وارداتی برای تامین داروهای تایید شده در کمیته ماده 9